baner

RODO w Medycynie Pracy

Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, a RODO.

Realizacja obowiązku prawnego pracodawcy wynikającego z art. 229 Kodeksu Pracy, to jest zatrudnianie wyłącznie osób posiadających aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach pracy, wymaga podpisania umowy na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników z ośrodkiem medycyny pracy zgodnie z art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy.

Faktyczna realizacja zadania wymaga skierowania pracownika do ośrodka służby medycyny pracy wraz ze skierowaniem w formie papierowej zawierającym dane określone w załączniku nr 3a do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Lekarz medycyny pracy, na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich, diagnostycznych, charakterystyki stanowiska i warunków pracy określonej na skierowaniu oraz wywiadu z pacjentem wydaje orzeczenie o przeciwwskazaniach lub ich braku do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach. Zakład medycyny pracy samodzielnie zbiera dane medyczne pacjenta i realizuje szereg celów wynikających z Ustawy służbie medycyny pracy (art.1). Zakres i sposób przetwarzania danych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że zgodnie z artykułem 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(…)(RODO) udostępnienie danych osobowych pracownika wraz z charakterystyką stanowiska i warunków pracy w formie papierowego skierowania stanowi element przetwarzania danych przez pracodawcę, a o jego legalności stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, d RODO, nie zaś ewentualna umowa zawierana pomiędzy pracodawcą a placówka medyczną. Podsumowując, zawarcie umowy o powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku realizacją ustawowego obowiązku pracodawcy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zatrudnionych pracowników jest bezprzedmiotowe, gdyż zakład służby medycyny pracy nie przetwarza danych w imieniu pracodawcy tylko realizuje własne cele wynikające z obowiązków prawnych.

Inspektor Ochrony Danych
Marek Rudnicki

kontakt : inspektor@dolmed.pl