A A A
baner

Informacje dla Kontrahentów

KLAUZULA

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000242837, numer NIP: 8971707841, REGON: 020126777 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres email : inspektor@dolmed.pl lub telefonując pod numer: 71 77 11 722.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
 4. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Dane będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
  1. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
 7. Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
 8. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową lub dochodzenia roszczeń.