A A A
baner

Monitoring wizyjny

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40, adres e-mail: dolmed@dolmed.pl, numer telefonu 71 77 11 711, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000242837, numer NIP: 8971707841, REGON: 020126777, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych,

 1. Podstawą prawną do przetwarzania danych gromadzonych za pomocą kamer na terenie przychodni jest  art. 6 ust.1 lit.f oraz 9 ust. 2 lit. f RODO, a pomieszczeń ogólnodostępnych przychodni dodatkowo art.23a ustawy o działalności leczniczej.
 2. Celem zastosowania monitoringu wizyjnego pomieszczeń ogólnodostępnych przychodni jest zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników przebywających na terenie należącym do Administratora, a pozostałego terenu przychodni dodatkowo ochrona mienia.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren przychodni przy ul. Legnickiej 40 we Wrocławiu, teren przychodni w Lutyni (ul. Kościuszki 37) oraz w Miękini (ul. Kolejowa 4).
 4. Monitoring obejmuje obszar wokół przychodni (teren parkingu wraz z chodnikami) oraz ciągi komunikacyjne wewnątrz budynków.
 5. Dane rejestrowane przez kamery zapisywane są na dyskach rejestratora i są dostępne przez okres minimum 14 dni, ale nie dłużej niż 31 dni. Po tym czasie dane zostają automatycznie nadpisywane, bez  możliwości ich odzyskania.
 6. Gromadzone dane zawierają wyłącznie obraz bez dźwięku.
 7. Dostęp do zgromadzonych danych mają wyłącznie osoby upoważnione.
 8. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Administrator może zabezpieczyć zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny na okres do 3 miesięcy, a po tym okresie, o ile przepisy odrębne tak stanowią, np. dla celów dowodowych w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane wyłącznie upoważnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom, np. organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze.
 11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 12. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie będzie identyfikował osób i pojazdów.
 13. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

RODO  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).