A A A
baner

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności  z dnia 30.03.2021 r.

Wstęp

Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A. ul. Legnicka 40 we Wrocławiu, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dolmed.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-30.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Prowadzone są działania mające na celu wdrożenie szerszej funkcjonalności zgodnej z wytycznymi WCAG2.1 i szeregu ułatwień pod kątem osób słabo widzących i słabo słyszących.

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych i funkcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.01.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z działem informatyki podmiotu: informatyka@dolmed.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 77 11 707. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać wskazanie, o którą stronę internetową lub wersję mobilną chodzi oraz sposób kontaktu z osobą zgłaszającą. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A., ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław

– budynek przychodni posiada 4 kondygnacje i otoczony jest z każdej strony schodami,

– przy schodach prowadzących do wejść do budynku zamontowane są pochwyty,

– osoby na wózkach mogą skorzystać z podjazdów prowadzących do wejścia nr 1 (główne wejście do budynku od ulicy Legnickiej) oraz wejścia nr 4 (wejścia od parkingu),

– przy budynku znajduje się parking dla pacjentów, w tym 6 oznakowanych miejsc dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowanych bezpośrednio przy jednym z podjazdów i wejściu nr 4,

– budynek jest dostępny dla osób na wózkach (brak progów drzwiowych, drzwi odpowiedniej szerokości),

– wielostanowiskowy punkt rejestracji i informacji dla pacjentów, znajdujący się w holu na parterze,

– na każdej kondygnacji znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,

– budynek jest wyposażony w windę, którą można dostać się na każdy z czterech poziomów,

– budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną,

– w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

– w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,

– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A., ul. Kolejowa 4, 55-330 Miękinia

– dwa wejścia do budynku od ulicy Kolejowej

– główne wejście do budynku przychodni bezpośrednio przy parkingu dla pacjentów przychodni, w tym dla osób z niepełnosprawnością (miejsce nieoznakowane), bez schodów,

– drugie wejście do budynku (przy aptece) ze schodami i podjazdem dla wózków,

– budynek jest dostępny dla osób na wózkach (wszystkie gabinety na jednej kondygnacji, brak progów drzwiowych, drzwi odpowiedniej szerokości),

– punkt rejestracji pacjentów znajduje się przy głównym wejściu do budynku – po prawej stronie,

– toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,

– budynek nie jest wyposażony w windę (jeden poziom),

– budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną,

– w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

– w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,

– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

 

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A., ul. Kościuszki 37, 55-330 Lutynia

– dwa wejścia do budynku: główne od ul. Kościuszki, tylne od ul. Piastowskiej, bez schodów,

– możliwość zaparkowania bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku,

– tylne wejście do budynku – bezpośrednio przy parkingu dla pacjentów przychodni, w tym dla osób z niepełnosprawnością (miejsce nieoznakowane),

– budynek jest dostępny dla osób na wózkach (wszystkie gabinety na jednej kondygnacji, brak progów drzwiowych, drzwi odpowiedniej szerokości),

– punkt rejestracji pacjentów znajduje się przy głównym wejściu do budynku – po prawej stronie,

– toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,

– budynek nie jest wyposażony w windę (jeden poziom),

– budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną,

– w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

– w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,

– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 

Na terenach podmiotu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848