A A A
baner

Regulamin-Vouchery

Regulamin sprzedaży i korzystania z Voucherów kwotowych
VOUCHER KWOTOWY 100 zł, 200 zł, 300 zł na wybrane usługi medyczne w DCM DOLMED S.A.

I. Informacje wstępne.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów kwotowych o nominałach 100 zł, 200 zł i 300 zł zwanymi dalej Voucherem kwotowym

II. Definicje.

 1. Voucher kwotowy 100 zł, 200 zł i 300 zł – bon kwotowy na okaziciela,  uprawniający do jego wymiany na wybrane usługi medyczne  DCM DOLMED SA.
 2. Usługi medyczne – usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, określone w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 3. Nabywca -osoba kupująca Voucher kwotowy.
 4. Posiadacz – osoba realizująca Voucher kwotowy.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 6. DCM DOLMED SA – sprzedaż w rejestracji stacjonarnej placówki DCM DOLMED SA w której realizowane będą Vouchery kwotowe. Placówka mieści się przy ul. Legnickiej 40 we Wrocławiu.
 7. Wydawca – DCM DOLMED S.A.

III. Zasady ogólne

 1. Voucher kwotowy posiada unikatowy numer identyfikacyjny, który znajduje się na jego odwrocie. Unikalny kod jest wygenerowany
  w formie QR kodu. Nie ma możliwości zmiany numeru, jest on podstawą do określenia ważności oraz warunków korzystania z Vouchera kwotowego
 2. Wszystkie sprzedane Vouchery kwotowe są ewidencjonowane przez Wydawcę.
 3. Nabywcą Vouchera kwotowego może być  osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych
  i akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Realizacja Vouchera kwotowego wymaga zgody pacjenta na udzielenie świadczenia medycznego zgodnie z ustawą o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Wydanie Vouchera kwotowego następuje z chwilą jego sprzedaży Nabywcy.
 6. Sprzedaż Vouchera następuje z chwilą dokonania zapłaty za niego i jest ujmowana na kasie fiskalnej w momencie sprzedaży. Dokument sprzedaży wydawany jest bezpośrednio po sprzedaży.

IV. Ważność Vouchera kwotowego

 1. Okres ważności Vouchera kwotowego wynosi 6 miesięcy od dnia wydania, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera kwotowego.
 2. Niewykorzystanie Vouchera kwotowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera kwotowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza i Nabywcy wobec Wydawcy
  z roszczeniami w tym zakresie
 3. Data ważności Voucherów kwotowych nie ulega przedłużeniu.

V. Realizacja Vouchera 

 1. Voucher kwotowy nie podlega wymianie na pieniądze.
 2. Voucher kwotowy może być realizowany wyłącznie w DCM DOLMED Legnicka 40 we Wrocławiu.
 3. Zakup Vouchera kwotowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 4. DCM DOLMED S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Vouchera kwotowego. Wszelkie zmiany obowiązują  od  daty  ich  wprowadzenia  przez  Wydawcę,  po  udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub zniszczenie Vouchera kwotowego od chwili wydania go  Nabywcy. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery kwotowe, które są nieczytelne, uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich identyfikację, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher kwotowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.
 7. Zakupiony Voucher kwotowy nie podlega zwrotowi.
 8. Voucher kwotowy może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 9. Posiadacz jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Vouchera kwotowego a ostateczną kwotą rozliczenia gotówką lub kartą płatniczą.
 10. Posiadaczowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty,
  w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher kwotowy.  
 11. DCM DOLMED SA ma prawo odmówić realizacji Vouchera kwotowego
  w następujących przypadkach:

– upływ terminu ważności Vouchera kwotowego,             
– uszkodzenie Vouchera kwotowego uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego,

VI Reklamacje dotyczące Voucherów kwotowych.

 1. Prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Vouchera kwotowego przysługuje każdemu Nabywcy i Posiadaczowi, zwanymi dalej składającymi reklamację, w terminie 14 dni od daty zakupu Vouchera kwotowego.  
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Wystawcy, pisemnie w siedzibie Wystawcy (rejestracja lub sekretariat) lub mailem marketing@dolmed.pl  Wystawca  w ciągu 14 dni rozpatrzy reklamację oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 3. Reklamacja powinna zawierać: numer reklamowanego Vouchera kwotowego, imię, nazwisko składającego reklamację oraz: jego dokładny adres do korespondencji  lub adres email, numer telefonu, czytelny podpis składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O sposobie ustosunkowania się  przez Wystawcę do reklamacji składający reklamację  Vouchera kwotowego zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym lub drogą e-mail, jeżeli adres e-mail składającego reklamacje zostanie podany w reklamacji.

Załącznik nr 1
do regulaminu sprzedaży i korzystania z Voucherów kwotowych VOUCHER KWOTOWY 100 zł, 200 zł, 300 zł

Wybrane usługi realizowane w ramach vouchera kwotowego to wszystkie świadczenia medyczne oferowane przez DCM DOLMED SA:
z wyłączeniem badań medycyny pracy i badań, które służą wydawaniu zaświadczeń w celu uzyskania uprawnień: do kierowania pojazdami,  innych uprawnień zawodowych lub innych specjalnych oraz na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych .