A A A
baner

Inne

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024  

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust.2 pkt 11 Statutu Spółki Akcyjnej, Rada Nadzorcza Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED Spółka Akcyjna zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz za rok 2024.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. informacje o oferencie i jego siedzibie oraz formie prowadzenia działalności;
 2. informację o posiadaniu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 3. informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 4. oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 5. ofertę cenową – cenę ryczałtową brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
  za rok 2023 i za rok 2024; cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania;
 6. określenie składu zespołu audytorskiego  do przeprowadzenia  badania sprawozdania finansowego;
 7. wskazanie sposobu organizacji oraz metod i harmonogramów badania sprawozdania finansowego
  za rok 2023 i za rok 2024.

W ramach realizacji przedmiotu oferty, wskazane jest uwzględnienie:

 1. udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w celu udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji
  w zakresie badanego sprawozdania finansowego;
 2. udzielania wyjaśnień i dodatkowych informacji podczas spotkań z uprawnionymi przedstawicielami Spółki;
 3. przekazywanie przedstawicielom Spółki pisemnych raportów o ewentualnie napotkanych problemach.

DCM DOLMED Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostanie na podstawie odrębnej umowy, której stroną będzie  Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED Spółka Akcyjna.

W przypadku zainteresowania, prosimy o złożenie oferty do dnia 28 sierpnia 2023 r. na adres: Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED Spółka Akcyjna; 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 40 lub na adres e-mail: dolmed@dolmed.pl

Główne informacje o Spółce:

NazwaDolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED Spółka Akcyjna
Adres53-674 Wrocław; ul. Legnicka 40
Strona internetowawww.dolmed.pl
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2023131 osób
Podstawowa działalnośćPraktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
Przychody netto i zrównane z nimi za 2022 r.35.631.225,18 PLN
Wynik finansowy netto za 2022 r.[-] 2.041.765,31 PLN
Suma bilansowa [2022 r.}53.479.675,34 PLN
Okres objęty sprawozdaniem finansowym2023 i 2024
Preferowana formuła badaniaI etap – badanie wstępne II etap – badanie właściwe
Osoba do kontaktuBarbara Pilarska – Główna Księgowa Tel. 530 049 469 e-mail: barbara.pilarska@dolmed.pl

Brak przetargów !