A A A
baner

Jak mogę otrzymać swoją dokumentację medyczną?

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem Pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzania notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzanie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia Pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po weryfikacji tożsamości wnioskującego;
 • na informatycznym nośniku danych.

 

Podmioty uprawnione mogą złożyć wniosek w każdej formie (ustnie, pisemnie, elektronicznie):

1. w przychodni we Wrocławiu:

 • w kancelarii na II piętrze w godz. 7:30–15:00 (przerwa w godzinach 11:00–11:30);
 • w rejestracji w godzinach od 7:00–20:00;

2. w przychodniach w Lutyni i Miękini w godzinach otwarcia Filii – 8:00–14:30;

3. wnioski można przesyłać elektronicznie na adres e-mail: dolmed@dolmed.pl  lub kancelaria@dolmed.pl

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej  po zmarłej osobie

Czas przygotowania dokumentów – niezwłocznie, z przyczyn technicznych maksymalnie do 7 dni roboczych. Za udostępnienie dokumentacji medycznej (sporządzonej w wersji papierowej) DCM DOLMED S.A. pobiera opłatę w wysokości:

 • 12,30zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
 • 0,43 zł za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej
 • 2,46 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej na płycie

Pierwsza kopia dokumentacji wydawana jest nieodpłatnie.

Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest:

 • pacjentowi za okazaniem dowodu osobistego
 • osobie upoważnionej i wskazanej przez pacjenta na wniosku
 • osobie przez pacjenta upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i za okazaniem dowodu osobistego