A A A
baner

Mobbing i jego fazy

mgr Grażyna Greń
specjalista psycholog kliniczny,
psychoterapeuta

Mob– słowo w j. angielskim oznacza tłum, chwiejny tłum, motłoch. Może też znaczyć dręczyć,  napastować, atakować, zaczepiać.

Mobbing to, traktowanie jakiejś osoby   w miejscu pracy często i przez dłuższy czas gorzej niż pozostałych pracowników, osoba czuje się izolowana, szykanowana, dręczona.  Do mobbingu dochodzi w sferze zawodowej (współpracowników  i przełożonych sobie nie wybieramy). Nie można mówić o mobbingu w relacjach z rodziną  (ale gdy stosowana jest w tych relacjach przemoc, nazwijmy ją- przemocą).

Termin mobbing jest  często nadużywany w codziennym życiu, stosowany na określenie pojedynczej kłótni, sporadycznego użycia obraźliwych słów.

Heinz Leymann podaje, że  zachowanie można uznać za mobbing (kryterium  czasu trwania  i częstotliwości w mobbingu) gdy:

 • trwa co najmniej 6 miesięcy
 • powtarza się co najmniej raz  w tygodniu.                                                                                       

Nie jest mobbingiem egzekwowanie obowiązków wynikających ze stosunku pracy, chyba, że forma w jakiej wymagania są wyrażane przez pracodawcę lub współpracowników jest niewłaściwa, obraźliwa agresywna, lub np. pracownik jest izolowany itp. 

Mobbing kojarzy nam się zwykle z prześladowaniem pracownika przez pracodawcę, zwierzchnika.  Tymczasem do mobbingu może dochodzić nie tylko w relacji pionowej, lub ukośnej: przełożony/ podwładny. Także w relacji poziomej, między współpracownikami  i relacji pionowej: podwładny/ przełożony. Podwładni również mobbingują swoich zwierzchników, tylko metody są inne.

W literaturze są dwie skrajne postawy, podejścia.

 1. Koncentrujące się na dramatycznych relacjach ofiar mobbingu.
 2. Zaprzeczające   istnieniu mobbingu, traktujące  ofiary mobbingu jako osoby niezdolne do radzenia sobie z konfliktami w miejscu pracy. Indywidualne i psychiczne problemy nie są spostrzegane jako następstwo wyizolowania w miejscu pracy ale  jako jego przyczyna.

Mobbing jest przyczyną stresu, który zmienia zachowanie osoby. To może prowokować kolejne  działania mobbingowe, powodując powstanie błędnego koła.

Osoba, która jest ofiarą mobbingu w jednym zespole, może w innej grupie osób  być dobrym pracownikiem.

Przykłady mobbingu:

 • Nieuprzejme odzywanie się.
 • Nie witanie się z jedną z osób tygodniami, czy miesiącami.
 • Pomijanie osoby przez całą grupę. Cała grupa nie wita się z jedną osobą.
 • Cichnące rozmowy na widok osoby wchodzącej do pokoju.
 • Zamykanie  drzwi „przed nosem”.
 • Bardzo skąpe wyjaśnienia dotyczące wykonywanych zadań, utrudniające, czy nawet uniemożliwiające ich wykonanie.
 • Udzielanie błędnych informacji.
 • Donoszenie, wystawianie na pośmiewisko, szarganie reputacji, knucie intryg, zastraszanie.  Donoszenie, plotkowanie to przykłady mobbingu stosowane też przez pracowników wobec przełożonych.

W zależności od stabilności psychicznej ofiary mobbingu prędzej lub później  dochodzi do spadku efektywności pracy. Energia  zamiast na pracę, jest zużywana na potwierdzenie roli w zespole, utrzymywanie  statusu społecznego. Narasta  lęk i wątpliwości co do własnej wartości.

Zachowanie  staje się coraz mniej pewne, zostaje zaburzony obraz własnej osoby jako pracownika, zmiana  obrazu własnej osoby może rozszerzać się na inne sfery życia (jeżeli jestem złym pracownikiem, to czy jestem dobrą matką, ojcem).

Pojawiają się psychosomatyczne objawy stresu:

 • częste infekcje
 • migreny
 • bezsenność
 • bóle brzucha, biegunki
 • uczucie przemęczenia
 • mogą rozpocząć się choroby przewlekłe.

W 2015  przeprowadzono w Polsce badania, którymi objęto  1005 osób, 552 kobiety, 453 mężczyzn. Stwierdzono, że:

4,8 % osób było poddanych mobbingowi w ostatnim półroczu.
15,22% podaje, że  doświadcza mobbingu przynajmniej raz  w miesiącu (nie spełnia to jednak kryterium częstotliwości Heinz’a Leymann’a).
5 % nie doświadczyło nigdy.
W 75% nie podjęto żadnych działań antymobbingowych.

Najbardziej zagrożone ryzykiem mobbingu (badania z 2002 roku Meschkutat i inni) są:

 • kobiety – ryzyko mobbingu jest o 75 % wyższe u kobiet niż u mężczyzn.
 • praktykanci – wysokie ryzyko mobbingu.
 • osoby poniżej 25 roku życia.
 • nieco bardziej na ryzyko mobbingu narażona jest grupa 55+.

Niższa pozycja – większe prawdopodobieństwo mobbingu ze strony kolegów.
Wyższa pozycja – ze strony przełożonych

Mężczyźni- są częściej moberami niż kobiety, ale też  częściej doświadczają mobbingu ze strony przełożonych, co jednak może mieć związek z tym, że wyższa pozycja w hierarchii to większe ryzyko mobbingu ze strony przełożonych. A mężczyźni częściej niż kobiety pracują na stanowiskach kierowniczych 

Ze względu na wykonywany zawód najbardziej narażone są osoby:

 • zatrudnione w administracji 
 • w zawodach związanych z opieką społeczną
 • sprzedawcy
 • pracownicy banku
 • pracownicy firm ubezpieczeniowych
 • osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia.

Sprawcami  mobbingu byli:

 • w 38 % wyłącznie przełożeni
 • w 13% przełożeni i koledzy
 • w 22% jeden kolega
 • w 20 % grupy kolegów
 • w 2% tylko podlegli pracownicy (z wyjątkiem urzędników- w tej grupie zawodowej podlegli pracownicy to około 11%).

Stwierdzono, że:

 • im niższa pozycja większe prawdopodobieństwo mobbingu ze strony kolegów,
 • im wyższa pozycja, większe jest ryzyko mobbingu ze strony przełożonych.

Najczęstsze przejawy mobbingu to:

 • działania koncentrujące się na zadaniach (utrudniając ich wykonanie), oraz odbieranie kompetencji decyzyjnych
 • działania koncentrujące się na społecznych aspektach funkcjonowania, izolacja społeczna (unikanie, nie rozmawianie, wykluczenie z grupy)
 • działania skoncentrowane na atakowaniu osoby i jej sfery prywatnej, ośmieszanie, plotki, żartowanie z życia prywatnego
 • groźby i agresja werbalna- krzyki, krytyka, poniżanie w obecności innych
 • grożenie i przemoc fizyczna
 • kobiety atakowane są częściej w  kontekście społecznym, rzadziej wykonywanej pracy
 • młodzi pracownicy są atakowani w aspekcie merytorycznym
 • starszym  odbierane są zadania, które wcześniej wykonywali
 • pracownicy fizyczni częściej są ofiarami plotek, drwin, obraźliwych słów, a rzadko przeszkadza się im w wykonywaniu pracy
 •  urzędnikom częściej odbierana jest  lub uniemożliwiana praca, rzadziej są plotki, drwiny
 • osoby wykonujące mało znaczące w zakładzie zadania skarżą się na plotki
 • osoby wykonujące ważne zadania mają problemy z powodu zatajania przed nimi istotnych dla wykonania zadania informacji.

W płaszczyźnie wykonywanych zadań, grupa:

 • szuka kozła ofiarnego, który odpowiada za spadek efektywności
 • preferuje wartości i przekonania prowadzące do izolacji niektórych członków zespołu
 • działa jako sędzia i kat.

W płaszczyźnie organizacyjnej:

 • mobbing jest stosowany i traktowany jako sposób na dyscyplinowanie załogi (przełożeni akceptują mobbing, ponieważ w ich rozumieniu dyscyplinuje to załogę)
 • przełożeni systematycznie naruszają przepisy
 • konflikty są rozwiązywane siłowo.

Jeżeli nie zmieni się sposób opracowania konfliktów, zawsze pojawi się jakaś – ta lub inna ofiara.

PIĘĆ FAZ MOBBINGU
(poprzedzonych fazą wstępną, kiedy ewentualne konflikty są ukryte, ofiara nie reaguje, nie ma też symptomów chorobowych)

Faza IPowstanie lub uświadomienie sobie konfliktów, pojedyncze konflikty.

Konflikty są czymś normalnym, także w miejscu pracy. Istotny jest sposób radzenia sobie z konfliktem, czy konflikt zostanie rozwiązany, załagodzony, współpracownicy przeproszą się za niewłaściwe zachowanie, za ostre, nieprzyjazne słowa.

 • nierozwiązany konflikt staje się problemem
 • wpływa na jakość pracy
 • gdy pozostaje nierozwiązany bardzo długo, zaczyna działać podprogowo
 • atmosfera między pracownikami zaczyna być nacechowana agresywnością, nerwowością, napięciem, irytacją
 • osoby zaangażowane w konflikt próbują znaleźć merytoryczne argumenty na uzasadnienie swojego   zachowania
 • podejmowane są próby rozwiązania konfliktu, także ofiara mobbingu próbuje racjonalnie rozwiązać konflikt
 • coraz większą  rolę zaczynają jednak odgrywać niepewność, lęk, rozdrażnienie
 • pojawiają się objawy psychosomatyczne (u ofiary)

Faza II

 • pierwsze ataki mobbera
 • celowa eskalacja konfliktu
 • nasilają się symptomy z I fazy
 • ofiara próbuje używać racjonalnych argumentów, zaczynają  się też agresywne reakcje obronne
 • konflikt zaczyna być traktowany osobiście, merytoryczny spór, od którego się zaczęło, schodzi na dalszy plan
 • strony konfliktu zaczynają spostrzegać swoją pozycję jako zagrożoną, poczucie zagrożenia i niepewność rośnie, gotowe są do pominięcia norm społecznych aby ochronić swoją pozycję
 • coraz więcej czasu zamiast na pracę, przeznaczane jest na rozwiązywanie sporu i walkę z przeciwnikiem
 •  w miarę upływu czasu nasilają  się symptomy stresu
 • Czasem faza I od razu przechodzi w III a faza II nie występuje.

Faza III występuje po mniej więcej 6 miesiącach, następuje eskalacja konfliktu, stygmatyzacja ofiary.

 • ofiara zaczyna chorować, nasilają się objawy psychosomatyczne, reaguje trochę z  bezradnością, czasami  też reaguje agresywnie
 • rośnie  niepewność ofiary mobbingu, popełnia błędy, co zwraca na nią uwagę grupy
 • błędy w pracy, obniżony nastrój, złe samopoczucie zaczynają być pretekstem do dalszych ataków i wykluczenia
 • pracodawca zaczyna sugerować osobie występującej w roli ofiary aby zwolniła się z pracy
 • samopoczucie  ofiary pogarsza się, z powodu odrzucenia przez środowisko, izolacji
 • wyraźny  staje się podział na role ofiary i sprawcy/ prześladowcy, nawet jeśli na początku konfliktu siły obu stron były mniej więcej równe. 
 • nikt nie chce pracować z ofiarą mobbingu, która traci akceptację grupy i szacunek.
 • Osoba obserwująca konflikt z zewnątrz ma wrażenie irracjonalności emocji jego uczestników.

W tej fazie trudno jest już uczestnikom konfliktu poradzić sobie bez interwencji przełożonych.  
Niestety  interwencja nie zawsze jest konstruktywna, bywa skierowana przeciwko ofierze, jako osobie zakłócającej przebieg pracy.
Ofiara mobbingu:

 • doświadcza dodatkowego stresu
 • jej sytuacja się pogarsza, rośnie poczucie bezsilności, czuje się niesprawiedliwie potraktowana
 • maleje tez szansa na przeniesienie osoby do innego działu, plotka wędruje przed nią, ograniczając szansę na nowy start

Faza IV mniej więcej po upływie 12 miesięcy

 • pogarsza się stan zdrowia ofiary mobbingu, trafia do lekarza (POZ, psychiatry, psychologa)
 • pojawiają się uogólnione zaburzenia lękowe, rozpacz, lęk przed katastrofą ekonomiczną, społeczną degradacją 
 • czasem  ofiara korzysta z pomocy prawników
 • czasem zwraca się do pracodawcy, który interweniuje, podejmuje działania dyscyplinarne (prawo pracy)

Faza V

 • ofiara otrzymuje mało znaczące zadania, doświadcza izolacji  społecznej, czasem też przestrzennej (przeniesienie do oddzielnego pomieszczenia, odizolowanie)
 • często ofiary otrzymują wypowiedzenie z pracy, proponuje im się odejście na własną prośbę, na wcześniejszą emeryturę (o ile to jest możliwe)
 • otrzymują długotrwałe zwolnienie lekarskie, (co także daje pracodawcy podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę)
 •  w sytuacji ekstremalnej, ofiara może uciekać się do przemocy, lub podjąć próbę samobójczą.

Początkowo mobbing stosuje jedna osoba, z czasem zmienia się zachowanie innych osób, część  osób odsuwa się od ofiary mobbingu ze strachu przed prześladowaniem, są bierne ale tolerują mobbing. Zaczyna się proces społecznej izolacji ofiary mobbingu.  Pojawiają się plotki.

Brak możliwości uzyskania wparcia przez ofiarę, zmniejsza  możliwości zmiany sytuacji.

Koncentracja na cechach osobowości ofiary prowadzi do stygmatyzacji.

Próby rozwiązania konfliktu, załagodzenia go, są interpretowane jako zachowania poddańcze lub aroganckie i są podstawą do kolejnych zachowań mobbingowych Zachowanie  ofiary powoduje, że do otoczenie uznaje, że problemy mają źródło w jej cechach osobowości.

Zobacz kolejne artykuły:

-> Kto jest zobowiązany do reagowania na mobbing
-> Co może zrobić ofiara mobbingu