A A A
baner

Jakie uprawnienia mają osoby uprzywilejowane?

Po nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej  szczególnych uprawnień niektórych osób do świadczeń poza kolejnością obowiązują nowe zasady.

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone osobom uprzywilejowanym w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • kombatanci
 • żołnierze i pracownicy oraz weterani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • kobiety w ciąży
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka w czasie porodu
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • niepełnosprawni ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

 Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane dla:

 • inwalidów wojennych i wojskowych
 • osób represjonowanych
 • kombatantów
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika oraz weterana, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 Podstawa prawna: art. 47 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)