baner

Dokumenty do pobrania

Deklaracja wyboru położnej POZ

Deklaracja powinna zostać wypełniona i podpisana przez pacjenta oraz pozostawiona w informacji na parterze budynku.

 

pobierz
Deklaracja wyboru lekarza rodzinnego POZ

Deklaracja powinna zostać wypełniona i podpisana przez pacjenta oraz pozostawiona w informacji na parterze budynku.

pobierz
Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Deklaracja powinna zostać wypełniona i podpisana przez pacjenta oraz pozostawiona w informacji na parterze budynku.

pobierz
Dokumentacja medyczna

Kserokopia dokumentacji medycznej (poświadczona za zgodność z oryginałem) jest wydawana na podstawie pisemnego wniosku pacjenta.

Wniosek można składać osobiście:

  • w godz. 7.00 – 14.30 w sekretariacie na I piętrze
  • po godzinie 14.30 w rejestracji na parterze

Istnieje także możliwość pobrania wniosku tutaj. Podpisany i zeskanowany wniosek można przesłać mailowo na adres dolmed@dolmed.pl lub fax 71 77 11 708.

Czas przygotowania dokumentów – ok. 4 dni roboczych. 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej (sporządzonej w wersji papierowej) DCM DOLMED S.A. pobiera opłatę w wysokości:

  • 4,00 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
  • 0,30 zł za jedna stronę kopii dokumentacji medycznej

Odbiór dokumentacji w godz. 7.00 – 19.00 w Rejestracji na parterze DCM DOLMED S.A.

Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest:

  • pacjentowi za okazaniem dowodu osobistego
  • osobie upoważnionej i wskazanej przez pacjenta na wniosku
  • osobie przez pacjenta upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i za okazaniem dowodu osobistego
pobierz
WNIOSEK O WYSTAWIENIE RECEPTY NA LEKI LUB ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Aby ułatwić osobom przewlekle chorym, stale korzystającym z leków bądź zaopatrzenia w wyroby medyczne wprowadziliśmy możliwość wypisania recepty na leki lub stosownego wniosku na w/w środki bez konieczności rejestracji oraz oczekiwania na wizytę w gabinecie lekarza POZ. 
Wystarczy pobrać stosowny wniosek a następnie złożyć go w Rejestracji na parterze DCM DOLMED S.A.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej zweryfikuje zasadności wystawienia wnioskowanych przez pacjenta leków/środków zaopatrzenia wyroby medycznego, a także jego uprawnień do korzystania ze świadczeń NFZ oraz należnej mu refundacji.

Recepty lub wnioski na zaopatrzenie w wyroby medyczne można odbierać w Rejestracji następnego dnia, osobiści lub za pośrednictwem innej osoby posiadającej pełnomocnictwo do odbioru recept i wniosków.

Podstawa prawna - art.42 pkt.2 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dz. U. 2011 nr 277 poz. 1634 z późniejszymi zmianami

pobierz